Skip to content
Kolaters-KoopLater

'KoopLater', de nieuwe woon/koopvorm van Nederland. Naast 'kopen' en 'huren' gaat Nederland nu ook 'KoLat-en'

Ontwikkelen vanuit koop- en betaalkracht consument

Wij denken en acteren vanuit de koop- en betaalkracht van inwoners en is daarmee dan ook ons startpunt voor elk nieuwbouwproject. Dus niet het te verkopen product, de woning. Wij brengen de koop- en betaalkracht in betreffende lokale/regionale omgeving rondom het te realiseren nieuwbouwplan in beeld en vertalen dat naar leencapaciteit en maandlasten. Onze bouwkundige en engineeringsafdeling ontwerpt vervolgens een planverkaveling en energie zuinige woningen die matchen binnen de vastgestelde financiële kaders. Deze match wordt vervolgens verwerkt in een passend nieuwbouwplan met gedifferentieerde woon-/koopvormen, zijnde huur, KoopLater en koop. Het plan leidt tot het succesvol behalen van woon-, sociaal en maatschappelijke doelstellingen.

Daarbij voor gemeente maar één aanspreekpunt, KoLat Wonen. Vanaf grondpositie tot aan sleuteloverdracht aan consument. Hierdoor wordt het gehele proces zeer efficiënt voor alle partijen ingericht en leidt tot gemak, ontzorging, helderheid, tijdsbesparing, aanzienlijke inperking afzet risico en kostenverlaging. Succes kan enkel worden bereikt door de juiste afstemming van Prijs, Product en Proces. En dat is waar KoLat Wonen goed in is.

KoopLater programma, sociale koop in optimale vorm en prestatie

KoLat Wonen is in staat om naast het vakkundig ontwikkelen, realiseren van nieuwbouw en geheel zelfstandig exploiteren van de gebruikelijke woonvormen (sociale) huur en koop, ook andere unieke sociale woon-/koopvormen consumenten aan te bieden, zijnde;

  • Woon nu, Koop Later (sociale koop)
  • Woon nu, Koop nu én Later

Scheefwoners kunnen door onze KoopLater programma's hun droomwoning alvast gaan bewonen binnen uw gemeente en groeien uiteindelijk gefaseerd naar volledig eigendom van hun woning. Op basis van onze gespecialiseerde KoLat-Scan wordt het toetsresultaat gematched met de passende woon-/koopvorm. Aan de consument de keuze om hiervan gebruik te maken. Uiteraard begeleiden en adviseren wij de consument na de sleuteloverdracht periodiek welke vervolgstap genomen kan worden om zo snel mogelijk naar volledig eigendom door te groeien. Bij elk nieuwbouwproject wordt vooraf onderzocht en bepaald welke woon-/koopvormen toepasbaar zijn.

KOLAT WONEN BIEDT DE OPLOSSING(EN) VOOR:

Sociale koop, aanpakken scheefwoners en scheefhuurders problematiek

Ook in uw gemeente zijn een grote groep scheefwoners (te arm voor koop, te rijk voor sociale huur) en scheefhuurders aanwezig. En niet te vergeten, de lange wachtlijsten bij woningcorporaties. De kranten staan er vol van en iedereen is zoekende naar een oplossing om dit maatschappelijk probleem aan te pakken. Stop met zoeken en neem contact met ons op. Wij hebben namelijk een speciaal en succesvol woon-/ontwikkelprogramma voor deze doelgroep klaar liggen, "Woon nu, Koop Later".

Verspreidt huisvesten statushouders en doorstroming woningmarkt

Om de doelstelling “verspreiden” van statushouders te bereiken dienen sociale huurwoningen beschikbaar te komen. Het realiseren van doorstroming in de woningvoorraad is daarbij belangrijk. Enkel het bijbouwen van koopwoningen is onvoldoende en woningcorporaties kunnen of willen (o.a. door de nieuwe woningwet) geen nieuwe voorraad meer realiseren. Daarbij komt ook nog het feit dat de financiële huishouding van de consument bepalend is of men kan verhuizen. Kortom; een kleine groep huurders zal op basis van aanbod koopwoningen zijn huurwoning verlaten. Maar, is dat voldoende om uw doelstelling te halen van het vestigen van x-aantal statushouders én dat binnen door de overheid gestelde tijdsplanning?

Scheefhuurders zijn een duidelijke doelgroep die op basis van onze KoopLater programma's bereid zijn c.q. het überhaupt mogelijk maakt om de sociale huurwoning te verlaten. Ook de wachtlijsten bij woningcorporaties worden met behulp van onze KoopLater programma's sneller ingekort.

Stop vergrijzing en krimp van uw gemeente

Veel van uw inwoners moeten genoodzaakt een woning betrekken in een andere gemeente omdat er geen huur aanbod danwel passend aanbod is van betaalbare koopwoningen. Met de toevoeging van onze gedifferentieerde koopvormen heeft uw inwoner geen noodzaak meer voor vertrek. Zo werkt u als gemeente aan uw sociale-, maatschappelijke alsmede economische doelstellingen én uiteraard aan een positief imago.

Lokale impuls economie en gemeentekas

Toepassing van meer diverse woonvormen leidt automatisch tot meer volume aan nieuwbouwwoningen in een korter tijdspad. Hoe meer volume aan nieuwbouw hoe meer lokale ondernemers daarvan economisch voordeel kunnen genieten. Natuurlijk leidt dat ook tot meer directe en structurele inkomsten voor de gemeente.

Edwin van Tilburg<br> T. 085 27 36 188
Edwin van Tilburg
T. 085 27 36 188

Hallo, ik ben Edwin

Wilt u weten welke oplossing(en) van KoLat Wonen voor uw grondpositie(s) passend is? Maak dan een vrijblijvende afspraak.

Jouw privacy instellingen

Kolat Wonen hecht veel waarde aan het waarborgen van je privacy. Klik op 'Privacy instellingen' voor meer informatie, of sluit deze melding en geniet van je recht op 'Privacy by default'!

Privacy policy | Sluit deze melding

Pin It on Pinterest

Scroll To Top